Ordensregler

Printervenlig udgave

Medlemmer af Kohavens grundejerforening danner i fællesskab et lille samfund, hvor den enkelte har rettigheder og pligter. Det er nødvendigt, for at få et samfund til at fungere. Sagt med andre ord, der skal være en samfundsorden, som vi alle kan forholde os til.

Det er vigtigt, at denne samfundsorden er accepteret af alle medlemmer som et gode, der kan være til glæde for hele det lille samfund. Kun derigennem er der mulighed for, at ordensreglerne overholdes. Med udgangspunkt i disse betragtninger, er disse ordensregler udarbejdet.

1. Brug af vejene

Grundejerforeningens veje giver os adgang til vore parceller, men de er tillige en del af fritidsområdet. De bruges af kørende, gående i alle aldre og ikke mindst legende børn. Det er derfor vigtigt, at ikke mindst den kørende trafik sker med størst mulig hensyn til “de svage trafikanter” og herunder legende børn.

Kør derfor langsomt – 20 km/timen skal anbefales

Vore veje er – alt taget i betragtning – ikke egnede til større hastigheder !

Parkering på vejene er af hensyn til oversigtsforholdene ikke hensigtsmæssig.

2. Ren- og vedligeholdelse af rabatter

Grundejerforeningen ved bestyrelsen har ansvaret for vedligeholdelse af vejene. Mellem vejbanen og skellet til den enkelte parcel ligger rabatten. Denne rabat har den enkelte grundejer af praktiske grunde pligt til at holde i pæn stand – til glæde for sig selv og andre, der færdes i vort område.

Rabatten skal slås mindst en gang om året og helst i juni inden Sankt Hans

3. Færdsel på veje og fællesarealer

Ud over de regler, der er nævnt under punkt 1, henstilles det til grundejerne og deres gæster, at færdes på de fælles arealer på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for andre mennesker, der befinder sig i området.

4. Gærde Å

Området afvandes af Gærde Å. Oprensning af åen er derfor et fælles anliggende. Oprensning sker ved bestyrelsens foranledning og udgifterne dækkes af foreningens midler. Det er en forudsætning for en effektiv oprensning, at

Parcelejere er pligtige at holde åskrænten fri med 1 meter vandret kørselsmulighed. Der må med andre ord ikke være hindrende beplantning, som buske, træer og grene fra større træer i en højde op til 180 cm.

Parcelejere, der ikke efterlever reglen i foranstående om friholdelse af åskrænten er pligtig at dække grundejerforeningens udgifter til entreprenøren med beskæring o.lign., der muliggør arbejdet med å oprensningen.

Parceller, der ikke er ryddet i.h.t ovenstående skal tåle at entreprenøren på grundejerforeningens vegne foretager den nødvendige beskæring, rydning eller fældning så oprensning kan gennemføres efter reglerne.

Enhver grundejer må i egen interesse medvirke til, at der ikke kastes affald i åen, som kan hindre det frie løb.

5. Husdyr

Der skal være plads til os alle i fritidsområdet – også vore husdyr. Hunden og katten skal have lov til at færdes frit på vor egen grund. Man når vi går tur med hunden, må vi føre den i snor. Ikke alle hunde er lige venlige overfor fremmede – og ikke alle mennesker er trygge ved løsgående hunde. Som alle andre levende væsener, skal også hunde af med “affald”. Det affald må hundenes fører selvfølgelig straks fjerne !

Enhver hundeejer har pligt til at gøre rent efter sin(e) hund(e) og at føre den i snor. Tag en pose med på hundens luftetur.

6. Brug af støjende maskiner o. lign.

Fritidsgrunden /-huset er et sted, hvor vi skal slappe af, men også et sted, hvor vi skal kunne udfolde os – være aktive. Mange af vore aktiver indebærer brug af maskiner, som f. eks. plæneklippere, kædesave, kvashuggere, boremaskiner,rundsave m.v. Det måprimært være vort mål at begrænse brugen af disse maskiner til det mindst mulige, men for at sikre fred og ro i en del af døgnet, vil det være

hensigtsmæssigt, at støjende maskiner kun benyttes i tiden kl. 09,00 til kl. 19,00 på hverdage, Søn- og helligdage dog kun i tiden kl. 09,00 til kl. 12,00 og kl. 14,00 til kl. 19,00.

 

7. Afbrænding af affald.

En af de glæder vi føler ved at opholde os i fritidsområdet, er den rene friske luft vi kan indånde. Lad os derfor gøre vort til at bevare den.

Udendørs afbrænding af affald er forbudt i.h.t. brandvedtægten. Åben ild kan medføre en katastrofe, hvis uheldet er ude.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 1992 med ændringer i §4 og §6 på generalforsamlingen den 12. maj 2007