Generalforsamling

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ordinær generalforsamling:

Lørdag den 28. maj 2022 kl. 10:00

Pilegården, Lyngvej 127

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab for 2021 til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for 2023 og fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af et bestyrelsesmedlem iht. vedtægter §6:
  – Formand, Johnny Jensen – modtager ikke genvalg
 7. Valg af suppleanter
  – Hanne Erbs – modtager genvalg
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant, på valg:
  – Revisor Aase Anderberg,  – modtager ikke genvalg
  – Uffe JensenI henhold til grundejerforeningens vedtægter har hver parcel en stemme. Et medlem, der har forfald, kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maximalt 3 medlemmer (parceller).

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.
(Vedtægter §4)

Kohavens grundejerforening
Bestyrelsen

 

Referat

I henhold til grundejerforeningens vedtægter §5 afholdtes ekstraordinær generalforsamling:

Lørdag den 9. juli 2022 kl. 10:00

Pilegården, Lyngvej 127

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af formand
 3. Valg af suppleant
 4. Tilsagn til evt. at engarere et administrationsselskab

 

Ved den ordinære generalforsamling den 28. maj 2022 lykkedes det ikke at vælge ny formand, derfor denne indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Det er vigtigt at grundejerforeningen har en fuldtallig bestyrelse, da det ellers ikke vil være muligt at afhlolde de nødvendige udgifter til vedligeholdelse af vejene og drænene.

Hvis vejene ikke bliver vedligeholdt jævnligt, så vil de meget hurtigt forfalde og resultatet af dette kan ses på strækningen af Kohavevej mellem Mejsehaven og Rahbechsvej, og der er vist ikke mange af os, der gerne ser vores veje i den ringe stand. Men det kræver at der er nogen af os, der tager en tørn med bestyrelsesarbejdet.

Hvis drænene ikke bliver spulet regelmæssigt, så stopper de til og holder op med at fungere. Så bliver de berørte grunde oversvømmet når det regner, og når man kigger tilbage på kommentarer om dette ved tidligere generalforsamlinger, så er det heller ikke en ønskværdig udvikling. Men det kræver at der er nogen af os, der tager en tørn med bestyrelsesarbejdet.

For at lette arbejdsbyrden for en kommende bestyrelse, så har det været foreslået at vi engagererer en administrator, hvilket dog vil kræve at der bliver betalt et noget højere årligt kontingent, men hvis det er hvad der skal til for at vi kan få nogen til at påtage sig arbejdet med at være med i bestyrelsen, så er det da værd at overveje den mulighed.

Lige nu står vi med det problem, at vi ikke har fået valgt en formand, men til næste år skal der så findes en ny kasserer, idet Henrik Olsen allerede har tilkendegivet at han ikke modtager genvalg når han er på valg næste år. Så helt generelt er der behov for en fornyelse, og foryngelse af bestyrelsen.

Derfor skal der lyde en kraftig opfordring til de yngre generationer blandt vore medlemmer til at komme frem fra busken og tage ansvar for at foreningen fortsat kan varetage vores alle sammens interesser som anført i vedtægternes $2.

Hvis det ikke lykkes at få valgt en ny formand, så lever bestyrelsen ikke op til foreningens vedtægter og vil som en konsekvens ikke kunne disponere over foreningens midler i banken – altså ikke betale regningerne.

Vi håber på et stort fremmøde så vi kan få en fungerende bestyrelse.

 

I henhold til grundejerforeningens vedtægter har hver parcel en stemme. Et medlem, der har forfald, kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maksimalt 3 medlemmer (parceller).

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret på generalforsamlingen.

Kohavens grundejerforening

Bestyrelsen

Referat