Foreningens vedtægter

Printervenlig udgave

§ 1 – Navn

 

Foreningens navn er Kohavens grundejerforening og dens hjemsted er Odsherred kommune.

§2 – Formål

Foreningens formål er:

 1. at varetage medlemmernes interesser på alle områder vedrørende deres grund og ejendom indenfor lovgivningens rammer og nærværende vedtægters bestemmelser.
 2. at overtage påtaleretten vedrørende de rådigheds indskrænkninger, der er tinglyst som servitutter på medlemmernes ejendomme.
 3. at optage yderligere opgaver i fælles interesse efter generalforsamlingens nærmere beslutninger.
 4. at deltage positivt i samarbejde med andre grundejerforeninger i området om anliggender af fælles interesse.

§3 – Medlemskab

 

Ret og pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af ejendomme, der er udstykket fra matr. nr. 1æ, 1z, 1y og 1 ck, Ellinge Hovedgaard, Højby Sogn.

Ejere af naboparceller kan, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt, optages i grundejerforningen.

Medlemmerne er pligtige til at melde adresseforandring senest 8 dage efter flytning.

§4 – Kontingent

 

Til dækning af foreningens udgifter betales et årligt kontingent, der fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af det af bestyrelsen fremlagte og af generalforsamlingen godkendte budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet forfalder til betaling 1. januar og sidste frist for rettidig indbetaling er 15. februar. Betaling efter denne dato medfører rentetillæg og opkrævningsgebyr. Renten fastsættes som hovedbankernes gennemsnitlige kassekreditrente og opkrævningsgebyret som 1/8 af det årlige kontingent. Bestyrelsen er berettiget til at lade restancer inddrive.

Kontingentrestance medfører tab af stemmeret indtil restancen er udlignet.

§5 – Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan give, forandre eller ophæve vedtægterne. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. Hver parcel har en stemme. Et medlem kan på generalforsamlingen lade sig repræsentere af en anden person ved skriftlig fuldmagt. Før afstemninger foretages oplyses generalforsamlingen om antallet af tilstedeværende stemmeberettigede, samt stemmeberettigede ved fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra maximalt 3 medlemmer (parceller).

Afstemninger foregår ved oprækning af udleverede stemmeseddel. Dog kan afstemning foregå skriftligt, såfremt bestyrelsen eller 1/3 af de stemmeberettigede fremsætter krav herom. I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

Vedtægtsændringer kan kun gennemføres, såfremt 2/3 af samtlige medlemmer er til stede og mindst 50% af disse stemmer for forslaget.

Er der på generalforsamlingen ikke mødt det tilstrækkelige antal stemmeberettigede antal stemmeberettigede medlemmer eller forslaget ikke har opnået den fornødne majoritet, indkalder bestyrelsen inden 21 dage og med mindst 14 dages skriftligt varsel en ny generalforsamling. På denne generalforsamling kan ethvert forslag, herunder vedtægtsændringer, vedtages ved almindelig stemmeflerhed og uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned (dog ikke i pinsen) og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år samt  fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse i.h.t. §6
 7. Valg af suppleant
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således at formanden afgår i lige årstal. Næstformand og kasserer afgår i ulige årstal. Suppleant til bestyrelsen, revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde inden udgangen af marts måned. Indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen skal tilsendes medlemmerne. Kun rettidigt indkomne forslag og således offentliggjorte kan behandles på generalforsamlingen. Der kan under generalforsamlingen fremsættes og behandles forslag til ændringer af indkomne forslag.

Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af dirigent og formand. Referatet af generalforsamlingen udsendes til foreningens medlemmer senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent. Desuden er bestyrelsen pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom og med angivelse af, hvilket emne der ønskes behandlet. Når en sådan begæring er modtaget, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringen er modtaget af formanden. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Odsherred kommune har ret til ved en repræsentant at deltage i grundejerforeningens møder og generalforsamlinger. Denne repræsentant har – dog uden stemmeret – ret til at ytre sig om de til forhandlingerne foreliggende emner.

§ 6 – Bestyrelsen

 

Til at fremme foreningens formål og varetage medlemmernes interesser vælges på den årlige generalforsamling medlemmer til bestyrelsen, der består af formand, næstformand og kasserer. Desuden vælges en suppleant.

Foreningen tegnes af formanden alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Såfremt formanden får forfald i en længere periode, indtræder næstformanden i formandens sted. Dog tegnes foreningen af den samlede bestyrelse ved indgåelse af købekontrakter, underskrift på skøder, pantebreve, deklarationer og servitutattester. Sådanne dispositioner kan kun træffes efter forudgående godkendelse af generalforsamlingen.

Al korrespondance skal opbevares i foreningens arkiv. Formanden fører korrespondancen, dog således at uddelegering til øvrige bestyrelsesmedlemmer kan finde sted.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der til kassereren bevilges et symbolsk vederlag. Bestyrelsens rimelige udgifter i forbindelse med hvervet, dækkes af foreningens midler. Med undtagelse af det i §7 nævnte beløb skal foreningens midler henstå på foreningens konto i bank eller postgiro. Træk på disse konti kan kun ske ved formand og kasserer i forening. Afvigelser herfra skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent eller efter begæring af 2 medlemmer af bestyrelsen. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer. En beslutning kan kun betragtes som vedtaget, såfremt mindst 2 af bestyrelsens medlemmer har stemt derfor. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

 

§ 7. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører foreningens regnskab efter bestyrelsens nærmere anvisning. Den kontante beholdning må maximalt udgøre 10% af regnskabsårets budgetterede udgifter. Større udbetalinger må kun finde sted efter formandens skriftlige godkendelse eller ved bestyrelsens forudgående beslutning ved bestyrelsesmøde. Til hvert bestyrelsesmøde fremlægger kassereren regnskabsbalance og redegør for bevægelser siden seneste bestyrelsesmøde. Det reviderede regnskab og budgetforslag til det kommende regnskabsår udsendes til foreningens medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

§ 8. – Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Denne skal mindst en gang årligt revidere foreningens regnskab og indgive revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Bestyrelsen er pligtig at fremlægge eventuelle revisionsbemærkninger for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan i øvrigt til enhver tid forlange revision af regnskaberne.

 

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling: 13. juni 1992. Redaktionelt bearbejdet udgave forelagt og godkendt på ordinær generalforsamling maj 1996. Hjemstedkommunens navn (§§ 1 og 5) er 12. maj 2007 ændret til Odsherred kommune.

 

 

Bent Skovgaard                                         Svend Gyldvig

Formand                                          Dirigent

§ 3 og § 4 ændret på ordinær generalforsamling den 20. maj 2017 og ekstraordinær generalforsamling den 24. juni 2017.

Kurt Nielsen                                                   Henrik Olsen

Formand                                                       Dirigent